Piboon Chomsombat

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ของครูพิบูลย์

คำสั่ง  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ดูเฉลยด้วยการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปชี้ที่คำว่า "ดูเฉลย" ของแต่ละข้อ)

1. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1. จำนวนเงินที่นักเรียนในห้องเรียนมีอยู่ในวันหนึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข

2. การสำมะโนเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราสนใจจากทุกหน่วย ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

3. อาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งในห้องเรียนเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข

4. การสำรวจด้วยตัวอย่างเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากส่วนหนึ่งของประชากร     ดูเฉลย

2. ข้อมูลสถิติในข้อใดที่เก็บรวบรวมด้วยการทดลอง

1. จำนวนคนไข้ที่มารับบริการที่สถานีอนามัยแห่งหนึ่งเป็นรายวันเป็นเวลา 1 ปี

2. จำนวนอุบัติเหตุบนถนนสายหนึ่งเป็นรายเดือน ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

3. น้ำหนักของพืชเมื่อเก็บเกี่ยว โดยใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ ในการเพาะปลูก

4. จำนวนสมาชิกในห้องเรียนที่ทดลองทางวิทยาศาสตร์      ดูเฉลย


3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงคุณภาพ

1. เพศของสมาชิกในครอบครัว                        2. สถานภาพสมรสของครูในโรงเรียน

3. ความชอบ ความคิดเห็น                             4. ความสูง ความยาว       ดูเฉลย

4. ระเบียบวิชาทางสถิติ หมายถึงข้อใด

1. การรวบรวม การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การรวบรวม การนำเสนอ และการตีความหมายข้อมูล

3. การรวบรวม การนำเสนอ และการวิเคราะห์

4. การรวบรวม การนำเสนอ การวิเคราะห์ และการตีความหมายข้อมูล      ดูเฉลย

5. การเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยในประชากรเรียกว่าอะไร

1. การสำรวจ (Survey)                                2. การสำมะโน (Census)

3. การสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey)        4. การสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม     ดูเฉลย

6. ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ

1. รูปภาพที่นักเรียนรวบรวมได้                        2. ข้อมูลนักเรียนจากทะเบียนบ้าน

3. สถิติคนไข้ที่ได้จากโรงพยาบาล                     4. ผลการเรียนของนักเรียนจากทะเบียนของโรงเรียน   ดูเฉลย

 7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. การสำรวจเป็นข้อมูลทุติยภูมิ                       2. การสำมะโน เป็นข้อมูลทุติยภูมิ

3. การสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ                   4. สถิติการเสียชีวิตเทศกาลปีใหม่ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ   ดูเฉลย

8. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี

1. ข้อมูลถูกต้อง                                        2. ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ                              4. ข้อมูลหลากหลาย    ดูเฉลย

9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

          1. ถ้าในจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีข้อมูลบางค่าที่มีค่าสูงหรือต่ำกว่าข้อมูลอื่นๆมาก จะมีผลกระทบต่อ

             ค่าเฉลี่ยเลขคณิต แต่จะไม่มีผลกระทบต่อมัธยฐานหรือฐานนิยม

          2. ถ้าการแจกแจงความถี่ของข้อมูลประกอบด้วยอันตรภาคชั้นที่มีช่วงเปิดอาจเป็นชั้นต่ำสุดหรือชั้นสูงสุด

             ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือทั้งสองชั้น การหาค่ากลางโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่สามารถทำได้

          3. การแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่มีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากัน อาจจะมีผลทำให้

             ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือฐานนิยมคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นได้บ้างแต่จะไม่มีผลกระทบต่อมัธยฐาน

          4. ในกรณีที่ข้อมูลเป็นประเภทข้อมูลคุณภาพ จะสามารถหาค่ากลางได้เฉพาะฐานนิยมและมัธยฐาน

             แต่ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้         ดูเฉลย

10. อัตราส่วนของความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่รวมทั้งหมด ตรงกับข้อใด

          1. ความถี่สะสม                                         2. ความถี่สัมพัทธ์

          3. ความถี่สะสมสัมพัทธ์                                4. ร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์        ดูเฉลย

11. ในการสอบครั้งหนึ่งคะแนนสูงสุดเป็น 80 คะแนน คะแนนต่ำสุดเป็น 20 คะแนน ถ้าต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่
ให้มี
10 อัตรภาคชั้น จะมีขนาดหรือความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับข้อใด

          1.  5                       2.  6                       3.  7                       4.  8        ดูเฉลย

12. อันตรภาคชั้นหนึ่งมีขอบบนเป็น 15.5 และมีจุดกึ่งกลางชั้นเป็น 13 ข้อมูลชุดนี้มีพิสัย 46 ตารางแจกแจงความถี่นี้

มีกี่อันตรภาคชั้น

          1.  7 อันตรภาคชั้น       2.  8 อันตรภาคชั้น       3.  9 อันตรภาคชั้น       4.  10 อันตรภาคชั้น    ดูเฉลย

13. จากตารางแจกแจงความถี่สะสมของข้อมูล ความถี่สัมพัทธ์ของอันตรภาคชั้นที่สอง ตรงกับข้อใด


อันตรภาคชั้น

ความถี่สะสม

16 – 20

11 – 15

6 – 10

1 - 5

20

15

11

5

          1.  0.20                2.  0.30                       3.  0.55                4.  0.75        ดูเฉลย

14. จากตาราง จงหาค่าของ P35

คะแนน

3

6

8

10

จำนวนคน

2

3

2

3

 

1.  3.0                 2.  3.85                3.  6.0                 4.  6.85       ดูเฉลย      

15. จากตารางข้อ 14 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ D6  และ   Q2

1.       5.5               2.  7.5               3.  11.5               4.  15.0      ดูเฉลย

 16. คะแนนสอบของนักเรียน 9 คน เป็นดังนี้ 10, 12, 15, 16, 20, 24, 28, 30, 33  ถ้ามีนักเรียนคนหนึ่งสอบได้ 26 คะแนน นักเรียนคนนี้จะสอบได้ตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่เท่าไร

                 1.  65                   2.  70                3.  75                  4.  80         ดูเฉลย

17.  จิรายุสอบได้คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 จากจำนวนผู้สอบ 100 ข้อใดถูกต้อง

                1.  จิรายุสอบได้ที่ 80                       

      2.  จิรายุสอบได้ 80% ของคะแนนเต็ม

          3.  ผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าจิรายุ มีประมาณ 80 คน

      4.  ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าจิรายุ มีประมาณ 80 คน          ดูเฉลย

18.  ผลการสอบของนักเรียนได้คะแนนเป็นดังนี้ 15, 12, 17, 20, 8, 25, 27, 16, 20, 11, 14 ถ้าเรียงคะแนน

จากน้อยไปมากแล้วมีคนสอบผ่านเกณฑ์ 9 คน คนที่สอบผ่านเกณฑ์และได้คะแนนต่ำสุด จะมีคะแนนตรงกับ

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เท่าไร

                   1.  P25                 2.  P50                3.  P75                  4. P95         ดูเฉลย

19. แผนภาพต้น-ใบ แสดงคะแนนสอบวิชาหนึ่งเป็นดังนี้

                   ต้น

                   1      0   1   1   2    4

           2       2   5   6

           3       2   3   3   8

           4       0   1   9   9   

         มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด     

          1.  26                     2.  29                     3.  32                     4.  33        ดูเฉลย

20. จากแผนภาพต้น-ใบ ข้อ 19 มีฐานนิยมตรงกับข้อใด

          1. 11                      2.  33                     3.  49                     4.  ไม่มีฐานนิยม        ดูเฉลย

21. ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดหนึ่ง ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์เป็น 9 แต่ต่อมาตรวจพบว่ามีข้อมูลตัวหนึ่ง คือ 1.0 ถูกอ่านผิดเป็น 10 จึงคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตใหม่และได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 8.91 จำนวนข้อมูลทั้งหมดของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใด

          1.  50                     2.  100                    3.  150                    4.  200      ดูเฉลย

22.  เด็กนักเรียน 5 คน ได้รับเงินไปโรงเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 15 บาท วันหนึ่งโรงเรียนมีงานพิเศษ เด็กทั้ง 5 คน จึงได้รับเงินเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของแต่ละคนที่ได้รับจากเดิม แต่เด็กทั้ง 5 คน ต้องเสียเงินเป็นค่าของขวัญคนละ 2 บาท ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินของเด็กทั้ง 5 คน ครั้งหลังสุดตรงกับข้อใด

          1.  15                     2.  26                     3.  28                     4. 30      ดูเฉลย

23. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 25 จำนวน เป็น 20 ถ้าผลบวกของข้อมูล 15 จำนวนนั้นเป็น 70% ของผลบวกของข้อมูลทั้งหมดแล้ว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เหลือตรงกับข้อใด

       1.  15                     2.  20                     3.  25                     4.  30      ดูเฉลย

24.  สุ่มตัวอย่างข้อมูลมา 3 ตัว พบว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 75  ค่ามัธยฐานเท่ากับ 78 และมีพิสัยเท่ากับ 63

ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของข้อมูลที่สุ่มตัวอย่างข้อมูลมานี้ ตรงกับข้อใดตามลำดับ

          1. 40 และ 103           2. 41 และ 104           3. 42 และ 105           4. 43 และ 106       ดูเฉลย

25.  ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 4 คน บุตร 2 คน มีน้ำหนักเท่ากัน และมีน้ำหนักน้อยกว่าบุตรอีก 2 คน ถ้าน้ำหนักของบุตรทั้ง 4 คน มีฐานนิยม มัธยฐาน และพิสัย เท่ากับ 45 , 47.5 และ 7 ตามลำดับ แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของบุตรทั้ง 4 คน ตรงกับข้อใด

      1.  48                        2.   49                   3.  50                   4.   51       ดูเฉลย

 


ผู้จัดทำเว็บไซต์


ครูพิบูลย์ ชมสมบัติ

เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน

Username : Password :
        * นักเรียนขอรหัสในการเข้าสู่ระบบได้ที่ครูพิบูลย์ 

เมนู

แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐานใดๆ

to base

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

counter free